PRASAT KRAVAN

921年 HARSHAVARMANⅠ時代の高級官僚 同一基壇にレンガの五祠堂が一直線状に並ぶ。内部のレンガに直接彫られた彫刻が素晴らしい。
KRAVAN001 KRAVAN003 KRAVAN068 KRAVAN005
KRAVAN051 KRAVAN045 KRAVAN046  ヴィシュヌ KRAVAN047  ガルーダに乗るヴィシュヌ
PRASAT KRAVAN020  ガルーダに乗るヴィシュヌ KRAVAN048  ヴィシュヌ PRASAT KRAVAN021  ヴィシュヌ KRAVAN050
KRAVAN008  ラクシュミー KRAVAN063 KRAVAN064 PRASAT KRAVAN025
PRASAT KRAVAN027 PRASAT KRAVAN030 PRASAT KRAVAN031 PRASAT KRAVAN029
KRAVAN041  ガルーダに乗るヴィシュヌ KRAVAN052 KRAVAN056 KRAVAN058
PRASAT KRAVAN035 PRASAT KRAVAN036 KRAVAN002