RADHA SHAMA

1758年 ヴィシュヌプル最後の寺院
RADHA001 RADHA014 RADHA003 RADHA007
RADHA008 RADHA009 RADHA011 RADHA012
RADHA016