W.XIANGTHONG

1560年セーターティラート王により建立
XIANGTHONG006 XIANGTHONG010 XIANGTHONG001 XIANGTHONG016
XIANGTHONG007 XIANGTHONG018 XIANGTHONG019 XIANGTHONG020
XIANGTHONG008 XIANGTHONG003 XIANGTHONG014 XIANGTHONG009