PAHT0THAMYA

11世紀初め
初期の壁画がみられる。
PAHT0TH001 PAHT0TH010 PAHT0TH003 PAHT0TH006
PAHT0TH007 PAHT0TH008 PAHT0TH009 pahtothamya2
pahtothamya3