MUANG KHAEK

10世紀初期 JAYAVARMAN Ⅳ
KHAEK001 KHAEK011 KHAEK002 KHAEK004
KHAEK006 KHAEK008 KHAEK018  アナンタ龍の上に横たわるヴィシュヌ KHAEK013
KHAEK015 KHAEK022 KHAEK025 KHAEK028