W.KHOK SING KHARAM

スリランカ様式の塔が3つ並んでいる。
KHARAM001 KHARAM002 KHARAM003