SAJIWAN

9世紀前半 シャイレンドラ王朝 主堂の中から遺骨が発見された霊廟寺院。本尊は阿弥陀仏。基壇の動物の浮彫り(パンチャタントラ)が素晴らしい。
SAJIWAN002 SAJIWAN003 SAJIWAN005 SAJIWAN008
SAJIWAN009 SAJIWAN010 SAJIWAN011 SAJIWAN012
SAJIWAN013 SAJIWAN014 SAJIWAN015 SAJIWAN016
SAJIWAN017 SAJIWAN018 SAJIWAN019 SAJIWAN021
SAJIWAN022 SAJIWAN023 SAJIWAN024 SAJIWAN025
SAJIWAN026