PRASAT PHUM PHON

7世紀 BHAVAVARMAN Ⅱ タイで一番古いクメール遺跡。
PHON001 PHON002 PHON003 PHON004
PHON005 PHON006