SAMBAUR PREI KUK

7世紀 ISANAVARMAN Ⅰ クメール人が建設した最初の都城イーシャナプラ

N-1

8 images

N-7

7 images

N-8

2 images

N-9

3 images

N-10

3 images

N-11

3 images

N-16

6 images

N-17

8 images

N-18

3 images

N-20

6 images

N-23

5 images

C

15 images

S-1

6 images

S-2

11 images

S-3

3 images

S-7

4 images

S-8

6 images

S-9

3 images

S-10

6 images

S-15

2 images

S-19

3 images

S.P.K.-LINTE

8 images

K-2,4,5,6,10

11 images

Y-1

4 images

Z-1

6 images

Z-6

11 images

PRASAT DAUN MUM

13 images

外壁

5 images